UTOM:s remissvar på kultursamverkans­utredningen

Tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM) har skickat in sitt remissvar på betänkandet ”Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun”.

UTOM är övergripande positiv till utredningens syfte och mål: en mer flexibel kultursamverkansmodell med stärkt samverkan och där kommunerna blir mer delaktiga. Trots det ser UTOM att det finns risk för försämrade förutsättningar för kulturlivet och att en ökad administrativ börda läggs på regioner och kommuner.

UTOM anser sammanfattningsvis att:

  • Det finns risk att förslaget resulterar i en ökad ojämlikhet mellan resursstarka respektive resurssvaga kommuner där de resurssvaga kommunerna saknar kapacitet att hantera utökade
    kulturpolitiska arbetsuppgifter.
  • Författningsförslagets ändamålsparagraf är ofullständig och borde lyfta fram samtliga kulturpolitiska mål.
  • Det måste tydligare definieras hur respekten för den konstnärliga friheten ska värnas. Att låta individuella regioner och kommuner själva ta fram metoder är inte en hållbar lösning.
  • Kulturskolan bör få en mer central plats i kultursamverkansmodellen och ett nationellt ansvar bör tas för återväxten av kulturarbetare och kulturskolans fortlevnad.

Läs remissyttrandet i sin helhet: