Integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller i hela EU sedan den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Unga tankar om musik är mån om att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling,oberoende av om den utförs automatiserat eller inte.

Personuppgiftsansvarig

Kungl.Musikaliska akademien, org. nr 802010-1310, Blasieholmstorg 8, 111 48 Stockholm. Telefon: 08-407 18 00. Mejl: adm@musikaliskaakademien.se

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Vi sparar dina uppgifter så länge som det aktuella syftet kräver.

Uppgifter för att förmedla information:

Register över potentiella medlemmar
Yrkesverksamma i musiklivet, som kan komma i fråga som nya medlemmar i UTOM.

Varför?
För att kunna informera om medlemsansökningar.

Vilka uppgifter?
Namn,adress, telefonnummer, mejl

Laglig grund
Berättigat intresse

Lagringsperiod
Tills personerna inte längre är aktuella som nya medemmar.

Uppgifter över personer delaktiga i Unga tankar om musiks verksamhet:

Register över medlemmar
Unga tankar om musiks medlemmar.

Varför?
För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot medlemmarna.
För att kunna skicka ut kallelser till möten, planera och bjuda in till evenemang etc. För att kunna betala ut arvoden för medlemmarnas insatser.

Vilka uppgifter?
Namn,adress, telefonnummer, mejl, kontonummer, samt i vissa fall bilder, filmer och ljudupptagningar. Födelseår och datum.

Laglig grund
Samtycke

Lagringsperiod
Uppgifterna tas bort när personen inte längre är aktiv i UTOM:s verksamhet eller alumniverksamhet.Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).
Om du vill veta vilka personuppgifter vi har registrerade om just dig kan du kontakta oss och begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse.
Du kan begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering.
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder mot behandling för marknadsföringsändamål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer främst från bokförings- och skattelagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi i stället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning.
Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebäratt du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.
Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och kan invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Intresseavvägning:
I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan komma att delas med bl.a. tjänsteleverantörer, myndigheter och domstolar. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner, t.ex. företag som äger de IT-system vi arbetar i. Dessa mottagare befinner sig alltid inom EU/EEA-länder där skyddet för dina personuppgifter är detsamma som när dina uppgifter behandlas av oss.

Våra tjänsteleverantörer får bara behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

För mer information eller frågor om dina personuppgifter i våra register kontakta oss på info@ungatankarommusik.se eller 08-407 18 00.


INTEGRITETSPOLICY FÖR HEMSIDA

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Cookie-filer
Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Hur länge vi behåller dina uppgifter?
Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter har du över dina data?
Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter
Kommentarer från besökare kan komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

För mer information eller frågor om dina uppgifter insamlade från vår hemsida, kontakta oss på info@ungatankarommusik.se eller 08-407 18 00.