UTOM välkomnar regeringens kultursatsning

UTOM-medlemmar tillsammans med kulturminister Alice Bah Kuhnke

 

Regeringen presenterade idag en ny kulturpolitisk satsning som kommer att ingå i 2018 års budgetproposition. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är överens om att satsa 115 miljoner kronor mer till bl. a. fria grupper och konstnärsstipendier via Konstnärsnämnden.

Tankesmedjan Unga tankar om musik välkomnar regeringens satsning som skickar tydliga signaler om en statushöjning för det fria kulturlivet. Att ge kulturutövare större möjligheter att arbeta och verka under hyggliga förhållanden är ett viktigt steg på vägen mot en stark och framåtblickande kulturpolitik. Särskilt viktigt är det med satsningar som den här när utvecklingen i länder runt om i Europa går i rakt motsatt riktning. 

 

”Den här satsningen är oerhört välkommen! Vi ser fram emot att sätta oss in mer i detalj hur dessa 115 kulturmiljoner ska fördelas och användas, säger Isak Bergström ordförande i Unga tankar om musik.”

Isak Bergström, ordförande UTOM

 

Ur kulturdepartementets pressmeddelande:

Paketet för den fria konsten innehåller:

  • En förstärkning med 60 miljoner kronor per år till stipendier och ersättningar som fördelas direkt till konstnärer. En del av dessa medel kan även gå till nyskapande projekt inom ramen för Kulturbryggans verksamhet,
  • Statens kulturråds anslag till fria grupper inom scenkonstområdet tillförs 25 miljoner kronor per år,
  • Fria aktörer inom bild- och formområdet tillförs 12 miljoner kronor per år,
  • Statens konstråds stöd till konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön med 10 miljoner kronor per år,
  • Kulturrådets stöd till utgivning av litteratur och kulturtidskrifter förstärks med 8 miljoner kronor per år.

Läs hela pressmeddelandet