UTOM skriver remissvar på de föreslagna förändringarna av nu rådande publikrestriktioner

Då kom äntligen ett förslag på hur kulturbranschen ska kunna öppna upp för en större publik. UTOM har tagit del av prememorian som kan läsas i sin helhet här och har därefter författat nedanstående remissvar som även delgivits Kulturdepartementet.

YttrandeDnr 20081
2020-08-26


Så som olika aktörer och individer inom kultursektorn påpekat befinner sig stora delar av scenkonstnäringen i en mycket svår situation. Detta pga begränsningarna av antalet tillåtna besökare som i praktiken omöjliggör lönsam verksamhet. 
Det praktiska utfallet av vad som räknas som trängsel i samhället, och därför bör undvikas ur smittskyddssynpunkt upplevs inkonsekvent. Det är ett stort problem.
Å ena sidan kan långt över 50 personer vistas inomhus i exempelvis köpcentra eller på tåg och flygplan utan kontroll av efterlevnad av rekommendationen att hålla avstånd på 2 meter. Likaså kan det på restauranger och liknande etablissemang sitta sällskap (flera människor vid samma bord) med endast 1 meter till nästa sällskap då rekommendationen på minsta avståndet mellan sällskap på restauranger är 1 meter.
Däremot i exempelvis en konsertsal eller teater där man har betydligt större möjlighet att kontrollera och reglera att personer eller sällskap håller rekommenderat avstånd är det endast tillåtet med 50 personer i samma rum. 

I detta förslag där man vill utöka minimiantalet som kan vistas i samma rum vill man som styrregel ha minst 2 meter mellan varje individ. Det är problematiskt, i synnerhet då det slår väldigt ojämnt och drabbar de små aktörerna oproportionerligt hårt.  I en generellt resurssvag näring som scenkonsten har de små scenerna sällan eller aldrig ekonomisk möjlighet att få tillgång till tillräckligt stora lokaler för att kunna vistas 50 personer med de restriktioner som råder idag. Regeln om 2 meter förhindrar även nödvändig lönsamhet för de större aktörerna i näringen och förändrar således ingenting för de flesta.

Det rapporteras även bland våra medlemmar (aktiva musiker) att restauranger har börjat utnyttja det nuvarande systemet på ett sådant sätt där de i praktiken agerar som evenemangsarragörer. Dvs, de har möjlighet att anordna konserter. Dock sker det ofta utan de resurser i form av teknik och personal med rätt kompetens som finns att tillgå hos de etablerade arrangörsnätverken, som för närvarande själva inte har möjlighet att bedriva verksamhet pga rådande lagstiftning. Utöver detta nås vi av uppgifter om prisdumpning av gager då det är känt att det ekonomiska läget för artister är akut varpå den utsattheten utnyttjas.

Vi anser att det är svårt att se att man uppnår de förändrade förutsättningar som efterlyses av branschen i detta nya förslag. Vi upplever också att förslaget i praktiken inte bidrar till en mer konsekvent bedömning av vad som räknas som trängsel i samhället.

UTOM föreslår att de regler som gäller för restauranger och liknande inrättningar bör kunna användas som vägledande vad det gäller att avgöra den maximala gräns för antalet personer som får vistas i avsatt lokal under evenemang. Samt på vilket sätt man bör implementera avstånds-rekommendationerna för att begränsa smittspridning.

Vi i UTOM ser självklart behovet att begränsa smittspridningen av Covid-19 som första prioritet och att man bör efterleva de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger. Om detta då kan tillgodoses av arrangören bör man kunna öka antalet tillåtna besökare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Robin Cochrane

Ordförande UTOM

Sanna Gibbs

Vice ordförande UTOM