UTOM-möte nummer sex

I mitten av februari åkte tankesmedjan Unga tankar om musiks medlemmar till Göteborg för att hålla sitt sjätte UTOM-möte. Som alltid var det ett digert program som skulle avhandlas. Dagarna innehöll spännande föreläsningar, en workshop i El Sistema-anda, aktuella spaningar från musiklivet och verkstad för idéer om kommande projekt och aktiviteter mm.

11 februari

Det sjätte UTOM-mötet inleddes enligt tradition med en samtalsrunda där medlemmarna denna gång fick tänka ut varsin spaning från musiklivet sedan senaste mötet. Dessa tankar, både positiva och problematiska, utgjorde sedan en lista med material för fortsatta samtal under mötesdagarna. Det blev en lång lista med ämnen som handlade om allt från politiseringen av kulturlivet till vad som händer konstnärligt när en musiker blir anställd vid en institution och tankar om musikers professionella identitet.

Programmet fortsatte med fördjupade samtal om de olika genrernas ytterligheter – styrkor och svagheter. Likt en programpunkt vid ett föregående UTOM-möte delade medlemmarna upp sig i mindre genregrupperingar. Den här gången fick de i uppdrag att konkretisera och skriva ner sin egen genres specifika avigsidor och särskilt positiva tendenser eller styrkor.

UTOM-medlemmen Sarah Riedel höll en medlemspresentation där hon reflekterade över det faktum att hon har vuxit upp i en familj där musiken ständigt har varit närvarande och vilken prägel det har satt på hennes verksamhet. Hon berättade om sin utbildningsbana via musikklasser, musikgymnasium, teatergymnasium och ett fritt utbildningsprogram på musikhögskolan. Efter ett antal år som frilansande artist fick hon en tjänst som musikchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där hon verkade i fyra år. En stor del av medlemspresentationen handlade om fördelar och nackdelar med att arbeta i en så stor institutionsstruktur och hur hon kan använda sina erfarenheter från den tiden i sin framtida verksamhet.

Efter en kort paus tog UTOM-medlemmen Jonathan Wettermark över för att leda UTOM:s medlemmar i en workshop som utgick ifrån den verksamhet han bedriver i sin vardag med El Sistema i Hovsjö i Södertälje. Han gav medlemmarna en översiktlig historik om fenomenet från Venezuela och problematiserade över det faktum att många ser El Sistema som ett socialt projekt snarare än ett musikaliskt. El Sistema har också hamnat i en politiskt svår situation i Venezuela sedan frontfiguren och världsdirigenten Gustavo Dudamel uttalade sig i en känslig fråga.
Workshopen fortsatte med att UTOM-medlemmarna fick spela ett arrangemang av ”An die Freude” på instrument som de inte riktigt behärskade för att uppleva känslan av att åstadkomma musik på andra premisser än de som gäller i ens vardag.

Resten av eftermiddagen ägnades åt att arbeta vidare med idéer och projekt i fria samtal och konstellationer.

Sista delen av dagen ägnades åt en insiktsfull medlemspresentation av UTOM-medlemmen och folkmusikern Adrian Jones. Han berättade om en snirklig väg från klassisk fiol på kulturskolan och traditionell traderingsunderviskning i Dalarna via pop och rock i Uppsala till akademiska musikstudier vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Presentationen bjöd på perspektiv på begreppet hållbarhet ur olika aspekter. Dels konsten att hålla ”gnistan” igång ett helt musikerliv, men också att fysiskt klara av den påfrestning det innebär att prestera under den press det innebär att leverera till en publik. Adrian berättade sin historia om att bli sjukskriven och leta sig tillbaka till en känsla av att musicerandet kommer ur ren glädje istället för prestationskrav.

 

12 februari

Efter ett inledande beslutande möte samlades medlemmarna för ett seminarium och samtal med Lars Anders Johansson som är redaktionschef på näringslivets tankesmedja Timbro. Lars Anders är musiker från början men har i många år arbetat som journalist och opinionsbildare med kulturpolitik som ett av sina expertområden. Han är bland annat författare till boken ”Att dansa efter maktens pipa – Kultur i politikens tjänst”.
Seminariet gick under rubriken ”Konsten att påverka” och samtalet kom att handla mycket om vilka vägar ett sammanhang som UTOM kan hitta för att verkligen komma till tals och få sin röst hörd. Dels fick medlemmarna konkreta tips på hur påverkans- och opinionsarbete kan drivas och dels delade Lars Anders med sig av idéer om alternativa kulturpolitiska modeller och intressant fakta om kulturpolitisk historia. 
Seminariet övergick i ett samtal om hur tankesmedjan UTOM kan inspireras av Timbros verktyg för att konkretisera och förtydliga sina budskap och sin förmåga att nå ut.

Värdarna för detta UTOM-möte var Kultur i Väst som är Västra Götalandsregionens centrala kulturadministrativa organisation. Efter lunch kom avdelningschefen för Kultur och Upplevelser Jennie Wilhemsson och berättade om den verksamhet Kultur i Väst bedriver och de stora förändringar den organisationen har genomgått de senaste tio åren. Hon informerade om Kultur i Västs arbete med att hitt nya strukturer för kulturell mångfald i regionen. 

Efter samtalet med Kultur i Väst samlades medlemmarna i ytterligare en stunds UTOM-verkstad där de gångna dagarnas erfarenheter bearbetades och planer fortsatte smidas för kommande konstnärliga och opinionsbildande projekt och utredningar. 

Sammanfattningsvis var vi med om två dagar till bredden fyllda med intryck erfarenheter, skratt och inspiration!

 

/Max Låke, verksamhetsledare