UTOM-möte nummer åtta

Mer laddade än någonsin samlades tankesmedjan Unga tankar om musiks medlemmar i Örebro för det åttonde UTOM-mötet sedan starten i november 2016. Det blev två intensiva dagar med allt från nyskriven producent-polka till diskussioner om statliga utredningar, kulturrådsbeslut och en kammarorkesters framgångssaga.

Dag 1

När UTOM:s medlemmar träffas för UTOM-möte är det alltid med en spänd förväntan om att få höra vad alla andra har varit med om sedan sist. Tankar och spaningar sedan senaste mötet vädras och plockas upp och ligger sedan till grund för diskussioner under de två kommande dagarna. Bland annat framkom en spaning om att Statens Kulturråd har tagit beslut om förändrade rutiner för fördelning av stöd till lokala musikarrangörer runt om i landet. Detta föranledde ett intensivt samtal om vikten av goda arrangörer i landet och hur viktigt det är med stabila strukturer kring arrangörsledet.

Efter en fikapaus fick vi besök av Svenska Kammarorkesterns konstnärlige ledare Gregor Zubicky som på ett livfullt sätt berättade om Örebro Kammarorkesters resa från att vara en provinsiell ensemble till att idag vara en internationellt eftersökt orkester. Det var också i Örebro Konserthus vi fick hålla vårt möte de här dagarna. Stort tack för gästfriheten!

UTOM-medlemmen och nyckelharpisten Emilia Amper ledde medlemmarna i en mycket uppskattad och svettig workshop med fokus på polske-sväng. Hon lärde ut en småländsk polska och medlemmarna fick både teoretiskt, bildligt och fysiskt känna på olika typer av betoningar och tyngd- och ”lyft”punkter. Workshopen avslutades med att medlemmarna spelade Isak Bergströms nyskrivna producentpolka för att tacka UTOM:s producent Anton Bergendahl som i och med slutet av september börjar ett nytt jobb och därmed lämnar tankesmedjan.

Efter workshopen ägnades en timme åt att bearbeta resultatet i det nyligen genomförda riksdagsvalet. Medlemmarna fick i smågrupper reflektera över vad som skulle vara viktigast och mest effektivt för UTOM att bidra med i arbetet för ett inkluderande samhälle. Ett av de projekt som lyftes fram som värdefullt från det senaste året var UTOM:s nätverksprogram med riksdagsledamöter.

De nya UTOM-medlemmarna Christian Tellin, basist, innovatör och kompositör samt Lisa Grotherus, klarinettist och kompositör höll som avslutning på dagen varsin bejublad medlemspresentation.

Dag 2

Andra dagen inleddes sedvanligt med ett medlemsmöte där den verksamhet som genomförts sedan det senaste mötet avrapporterades och där UTOM:s framtida inriktning diskuterades.

Före lunch hann medlemmarna med två samtalspass. Först ett om hur vi som professionellt verksamma i musiklivet finansierar våra liv. Var kommer medlemmarnas huvudsakliga intäkter ifrån? Samtalet kom att handla mycket om huruvida det finns kultur som kan anses vara helt fri från skattemedel.

Det andra ämnet före lunch rörde den stora Konstnärspolitiska utredningen som publicerades före sommaren. UTOM kommer att skicka in ett remissyttrande med synpunkter på utredningen.

Efter lunch träffade medlemmarna VD:n för Örebro Konserthus Beryl Lunder som redogjorde för husets verksamhet och på vilket sätt kammarorkestern och övriga genrer samverkar i ett hus som ska vara till för alla regionens medborgare.

Dagen avslutades med ett samtal om hur programläggningen ser ut vid konserthusen runt om i Sverige och i vilken utsträckning utbudet ser ut på samma sätt vart en än kommer i landet. Medlemmarna dök också in i en djup diskussion om konstnärlig frihet och risker med politisk styrning av innehåll och utbud.

Två dagar går snabbt. UTOM:s medlemmar har en aldrig sinande energi och strömmen av angelägna ämnen tar aldrig slut. Efter varje UTOM-möte åker var och en hem till sitt, lite klokare, lite mer vidsynta, fyllda av ny inspiration och nya insikter. Så gör även jag!
Medlemmarna i UTOM skapar tillsammans ett sammanhang där samtal, musicerande och möten kan ske på lika villkor!
Max Låke, verksamhetsledare