Samtal mellan demokratins röstbärare

Unga tankar om musik (UTOM) deltog åter i samtalen under rubriken ‘Demokratins röstbärare’. initiativ av Svenska Unescorådet samlas företrädare för journalister, forskare och kulturutövare för stärka gruppernas möjlighet att verka fritt. När demokratier rustas ner är de grupperna rskilt utsatta och rför är ett tvärsektoriellt samarbete extra viktigt.

UTOM ingår i den samverkansgrupp som presenterade sina slutsatser om hur ramarna för det fortsatta samarbetet ska se ut. Mötet avslutades med en gruppdiskussioner om vägar framåt och framtida aktiviteter.

Genom kunskapsutbyte mellan de olika organisationerna, gemensamma aktiviteter och stöd till utövare kan dessa demokratins röstbärare ttre rustas för de utmaningar de möter i sitt yrkesutövande.