Bild på fiol i grön ton med UTOMS inspel bredvid

UTOMs inspel om kultursamverkansmodellen

I ett inspel till den statliga utredningen av kultursamverkansmodellen menar Unga tankar om musik (UTOM) att staten bör ha helhetsansvaret för återväxten av kulturskapare. Vidare manas berörda myndigheter att bättre samverka för att säkerställa musikutbildningskedjan, som idag dras med stora brister.

I januari bjöds UTOM in till ett samtal med Kultursamverkansutredningen. Utredningen har till uppgift att bedöma och vidareutveckla den nuvarande modellen för offentlig finansiering av kultur. Efter samtalet har UTOM nu skickat ett inspel till utredningen med områden som är särskilt viktiga att betänka vid utformningen av den framtida kultursamverkansmodellen. I korthet:

Strukturella brister i musikutbildningskedjan
UTOM ser stora brister i musikutbildningskedjan. Förväntningarna på elever inför nästa utbildningsnivå står inte alltid i paritet med deras faktiska nivå. Kulturskolorna upplever i sin tur att musikpedagogerna som examineras inte uppfyller kraven de ställer på sina instrumentallärare. För att säkra kvaliteten genom hela utbildningskedjan – från kompetenta pedagoger till väl rustade elever – behöver myndigheterna som ansvarar för de olika utbildningsstegen samverka i betydligt högre grad.

Ett nationellt ansvar för återväxten av kulturskapare
Det nationella ansvaret för kulturskolans samordning mellan statlig, regional och kommunal nivå bör ingå i kultursamverkansmodellen. UTOM anser att staten bör ha ett helhetsansvar för återväxten av musiker och kulturarbetare och skulle då också ansvara för att samordningen mellan alla nivåer fungerar. Denna stärkta samordning skulle exempelvis möjliggöra fortbildningsinsatser, lån av instrument och pedagogresurser mellan regioner och kommuner.

Kulturskolan en del i arrangörsledet
Det finns stor konstnärlig kompetens inom kulturskolan, som utöver utbildningsledet även skulle kunna spela en viktig roll i den regionala infrastrukturen kring kulturarrangemang. Om Kulturskolans ges ett utökat mandat att samverka med det professionella musiklivet skulle det potentiellt kunna höja dess status.

Någon måste ta det nationella ansvaret för återväxten av kulturarbetare. UTOM tycker att staten genom kultursamverkansmodellen bör ta det ansvaret, och på samma gång uppvärdera den helt avgörande kulturskolan som fenomen i en nationell kontext.

Max Låke, verksamhetsledare UTOM

→ Läs UTOMs inspel i sin helhet
→ Kulturdepartementets Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet