UTOM träffade återstartsutredningen

Kulturminister Amanda Lind har tillsatt en utredning som ska undersöka hur kulturlivet ska kunna blomstra i ett samhälle efter Covid-19. Utredningen har rubriken ”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin”.

Tankesmedjan Unga tankar om musiks (UTOM) verksamhetsledare Max Låke och utredningens särskilda utredare Linda Zachrison möttes för att informera varandra om hur arbetet fortskrider och hur UTOM:s medlemmar har upplevt det gångna året och vad som måste till för att komma till rätta med kulturlivets helhet när pandemin ebbar ut.

UTOM framhöll bl.a. vikten av att tänka i nya strukturer och att försöka hitta sätt att länka ihop kulturlivets stuprör. Särskilt musiklivet är i stora delar helt segregerat, med en liten intresseorganisation för varje liten genre, och få exempel på gemensamma insatser i stor skala. Där är UTOM ett konkret och praktiskt exempel på en verksamhet som har fått växa in i rollen som överbryggande kraft och ett forum för ökad förståelse mellan yrkesgrupper och genrer i musikindustrin.

Samtalet kretsade kring vikten av att utredningen inte blir en oläst tegelsten utan att det blir verkstad av förslagen, och att utgångspunkten måste vara att det nya som kommer efter covid måste ha en högre grad av delaktighet i utövarledet. En närmre och tätare kontakt mellan den byråkratiska överbyggnaden och konstnärerna.

Länk till utredningens webplats