UTOM kritiska till kulturdepartementets förslag

Kulturdepartementet föreslår att Musikplattformens två huvudsakliga verksamheter flyttas över från Musikverket till Statens Kulturråd. Tankesmedjan Unga tankar om musik är sig kritiska till förslagen och ställer sig därmed inte bakom promemorians förslag.

HÄR kan du hitta hela promemorian från departementet
Och HÄR kan du hitta övriga remissvar

YTTRANDE

Tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM) har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian “Vissa statliga insatser på musikområdet” Ds 2021:11.

Unga tankar om musik är kulturlivets enda tankesmedja och består av ca 40 medlemmar från hela det svenska musiklivet invalda på 4 års mandat.

Beslut om denna promemorias förslag påverkar UTOM:s medlemmar högst påtagligt varför mycket allvarliga överväganden har gjorts.

Allmänna synpunkter
Tankesmedjan Unga tankar om musik ställer sig tveksam till promemorians båda förslag.

UTOM är av åsikten att fler möjligheter för fria aktörer i musiklivet att söka medel är av godo. När bidragsgivningen för musikprojekt och verksamheter nu föreslås centraliseras till färre myndigheter bedömer UTOM att det finns risk för likriktning och minskad mångfald bland de aktörer som beviljas stöd. Musikplattformen har fyllt en viktig funktion som alternativ till Kulturrådet vid ansökan av projektstöd.

UTOM är kritiska till den representation av aktörer som har kallats till rundabordssamtal i förarbetet till slutsatserna i denna promemoria och saknar där de enskilda konstnärernas perspektiv. UTOM förstår utmaningarna i att välja ut enskilda musiker eller arrangörer för att representera det fria musiklivet, men menar ändå att de som direkt berörs av detta förslag inte finns tillräckligt närvarande i det förarbete som gjorts.

UTOM understryker, oberoende av ansvarsfördelningen mellan myndigheter, behovet av långsiktighet i stödgivningen. Kortare projektstöd bör kompletteras med fler långsiktiga verksamhetsstöd.

Yttranden över promemorians förslag:

4.1 En främjande funktion för musikområdet inrättas inom Statens kulturråd
Tankesmedjan Unga tankar om musik avstyrker förslaget om att en särskild funktion för att stötta musiklivet inrättas på Statens kulturråd.

UTOM är av uppfattningen att den främjande funktion för musikområdet som föreslås inrättas inom Statens kulturråd är alltför vagt definierad i promemorian för att vara möjlig att tillstyrka.

I det fall en sådan funktion ändå inrättas vid Statens kulturråd framhåller UTOM därför vikten av transparens och att det fria musiklivets aktörer är delaktiga under dess utformning.

4.2 Musikplattformens bidragsgivning förs över till Statens kulturråd
Tankesmedjan Unga tankar om musik avstyrker att Musikplattformens bidragsgivning förs över till Statens kulturråd.

UTOM anser att en mångfacetterad bidragsgivning fördelad på flera myndigheter har skapat förutsättningar för en bredare krets musikaktörer och musikprojekt att söka och tilldelas kulturstöd.

Med anledning av utredningen “Så fri är konsten” som har tagits fram av Myndigheten för Kulturanalys ser UTOM att en större koncentration av stödverksamhet hos myndigheten Statens kulturråd är problematisk och att det finns risker med att “alla ägg” läggs i samma korg.

UTOM:s erfarenhet är att hela ansökningsförfarandet hos Musikverket har inbjudit till en friare konstnärlig process.

I det fall förslaget går igenom framhåller UTOM vikten av att värna och utveckla den profil som Musikplattformens stöd har haft, med en experimentell och nyfiken karaktär, där det funnits möjlighet att fördela bidrag till oetablerade grupper och nya samarbetsprojekt.

För Unga tankar om musik:
Anna Petrini, blockflöjtist
Mirja Palo, artist
Isak Bergström, dragspelare
Sousou Cissoko, artist och projektledare

Max Låke, verksamhetsledare