UTOM motsätter sig förslag att ta bort elevens val

I ett remissvar till Utbildningsdepartementets promemoria ställer sig Unga tankar om musik (UTOM) starkt kritisk till förslaget att ta bort elevens val från grundskolans tidplan. Konsekvenserna av att ta bort elevens val har inte utretts tillräckligt och de estetiska ämnena riskerar att drabbas särskilt hårt.

Unga tankar om musik (UTOM) motsätter sig förslaget i Utbildningsdepartementets promemoria Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och sameskolan (Dnr U2022/04085) att ta bort elevens val i grundskolan och omfördela timmarna till andra ämnen. UTOM:s uppfattning är att elevens val innebär en avgörande möjlighet för elever att utveckla kunskaper i de ofta tidskrävande estetiska ämnena. Utav den samlade potentiella undervisningstiden i exempelvis ämnet musik (407 timmar) riskerar mer än 40% att försvinna om elevens val plockas bort.

Konsekvenserna av att ta bort elevens val har inte utretts tillräckligt och särskilt de estetiska ämnena riskerar att drabbas extra hårt. UTOM ser en uppenbar risk att skolor med särskild inriktning mot musik kommer att få svårt att upprätthålla sin nivå och att förslaget kommer att försvåra samarbetet mellan kulturskola och grundskola. UTOM anser även att musik och estetiska ämnens status måste höjas i utbildningsväsendet och att förslaget är en i raden av statliga insatser som nedvärderar musiken som kunskapsområde och bildningsämne i grundskolan.

Möjliga konsekvenser av de föreslagna ändringarna i timplanen

  • Skolor med särskild inriktning mot musik kan få svårt att upprätthålla sin nivå.
  • Samarbetet mellan kulturskola och grundskola kan försvåras.
  • Möjligheterna till fördjupning och utveckling av barns särskilda intressen minskar.
  • Möjligheten att genomföra större konstnärliga projekt inom ramen för grundskolan minskar.
  • Musik och estetiska ämnens status som bildnings- och kunskapsämnen riskerar att minska ytterligare.

Läs UTOM:s remissyttrande i sin helhet.