Svenska Unescorådets seminarium Demokratins röstbärare

Seminariet ’Demokratins röstbärare’ bjöd på intressanta diskussioner kring de begränsningar och hot som drabbar journalister, akademiker och kulturskapare.

Under tisdagen deltog Unga tankar om musik (UTOM) i seminariet ’Demokratins röstbärare’ som hölls av Svenska Unescorådet. Företrädare för journalister, kulturskapare och akademi samlades för att diskutera demokrati och de hot som drabbar dessa yrkesgrupper. På plats var bland annat företrädare för KLYS, Tidningsutgivarna, Svenska Pen, Fackförbundet Scen och Film, Kungl. Vetenskapsakademien och Sveriges Unga Akademi.

Sveriges Unesco-attaché i Paris, Louise Oscarsson beskrev den globala trenden med demokrati på tillbakagång och att fria röster inom journalistik, forskning/utbildning och kultur är de första att drabbas. Det följdes av en workshop med Jakob Oscarsson från Hantera Agera med diskussioner på temat hot och rädsla.

Det tunga ämnet till trots mynnade seminariet ut i konstruktiva samtal och idéutbyten där både möjligheter och framtida synergier diskuterades. Det blev tydligt att de tre yrkesgrupperna delade många utmaningar och därför också såg möjligheterna med att stärka de tvärdisciplinära banden ytterligare.