Ett musikliv i utveckling – konferens med Kulturrådet

28 november deltog runt 200 professionellt verksamma från musiklivets alla hörn i halvdagskonferensen Ett musikliv i utveckling som arrangerades av Kulturrådet. UTOM fanns representerade genom såväl nuvarande som tidigare medlemmar.

Konferensen inleddes med en genomgång av Kulturrådets myndighetsuppdrag att främja och utveckla kulturlivet och de kulturpolitiska prioriteringarna de arbetar efter.

I panelsamtalen som följde fanns UTOM representerade genom både nuvarande och tidigare medlemmar: Cecilia Vaz och Noomi Hedlund i egenskap av ordförande för Kulturrådets referensgrupper samt Maria W Horn som aktör inom det fria musiklivet och Isak Bergström som utvecklingsledare för Region Örebro län.

Först ut var Kulturrådets referensgrupper som beskrev hur de arbetar. Ansökningarna om bidrag till kulturprojekt bedöms av referensgrupper som genom opartiskhet och sakkunskap säkerhetsställer såväl konstnärlig kvalitet som att principen om armslängds avstånd upprätthålls. Referensgrupperna kom bl.a. med följande uppmaningar: Att musiker och organisationer från fler genrer genrer ska söka bidrag, exempelvis musik för barn – idag dominerar jazz och västerländsk konstmusik. De peppade även att inte tappa modet om en ansökan får avslag, sök igen!

I samtalet med aktörer från det fria musiklivet berättade Maria W Horn om hur viktig det är med en fungerande infrastruktur för att kunna få fram professionella musiker. Hon var särskilt oroad för återväxten inom experimentell musik. Deltagarna vittnade även om att arrangörer blivit försiktigare och satsar mer på ”säkra kort” och motverkar mångfalden i musiklivet. Även hyreskostnaderna togs upp och allt större del av bidragen går till just lokalhyror. Ett sätt att motverka tomma lokaler och genre-bundna musikscener kan vara att öronmärka pengar till institutioner för att de i större grad ska samverka med de fria aktörerna i musiklivet.

I det avlutande panelsamtalet mellan aktörer som arbetar med lokal och regional utveckling pratades om vikten av att närhet till scenerna och övriga lokaler. Lokalerna är där allt börjar – replokaler och kulturskola och sedan spelningar och konserter på scener – och behöver därför vara tillgängliga för de som ska använda och besöka dem. Exempelvis har idrotten en naturlig plats för aktiviteter, såsom fotbollsplaner, ridhus – något som inte finns inom kulturen, menar Johan ”Red Top” Larsson, platsutvecklare Business Region Göteborg / Pustervik kultur.

Kulturrådet redogjorde slutligen för enkätsvar de samlat in från regionerna och musiklivet. Gemensamt för de båda är att de vill samla aktörer för kunskapsutbyte och dialog. Regionerna önskade också stärka samverkan sinsemellan.

Läs mer om Kulturrådets uppdrag inom musikområdet