UTOM-möte nummer sju

Med ett helt nytt gäng medlemmar tillsammans med de gamla trogna höll tankesmedjan Unga tankar om musik sitt sjunde UTOM-möte på Uppsala Konsert och Kongress den 6-7 maj 2018. Mötet blev en vitamininjektion med helt ny energi och nya synsätt som inspirerade till fortsatt och intensifierat tankesmedjearbete.

Under våren 2018 har 11 nya medlemmar valts in i utom efter en noggrann urvalsprocess med ansökningar och intervjuer. Dessa elva kompletterar de sexton sedan tidigare invalda medlemmarna och gör att UTOM från och med våren 2018 består av 27 högprofilerade medlemmar från stora delar av musiklivet. De nya medlemmarna väljs in på fyra års mandat.

Söndagen
Den första dagen ägnades till stor del åt att lära känna varandra och få en översiktlig bild av UTOM:s bredd och vilka personerna bakom namnen verkligen är. Enligt den modell vi använde vid UTOM:s andra möte skapade vi guidelines för ett tryggt rum och pratade om vilka förväntningar vi har på medlemskapet och varandra.

Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan. Foto: UTOM

Den första inbjudna gästen för detta möte var Lars Strannegård som är rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Han har en bakgrund som styrelseledamot i ett antal kulturinstitutioner och är en flitigt återkommande skribent i kulturdebatten. Lars Strannegård höll ett föredrag och ledde ett samtal med medlemmarna som handlade om kulturens tvivelaktiga mätbarhet. Det som aldrig tidigare har behövt mätas i kulturlivet måste nu redovisas och kvantifieras vilket gör siffrorna till mycket tydliga maktmarkörer och inte sällan helt missvisande för det syfte de insamlas. Han menade att kvantitet har siffror som språk och kvalitet har ord som språk viket osökt leder fram till frågan – vad är kvalitet?

Vid olika tillfällen under dagen flikade några av UTOM:s gamla medlemmar in information om uppstarten av UTOM och vad vi hittills har åstadkommit för att orientera de nya medlemmarna om vilken fas UTOM befinner sig i just nu. 

Allra först på dagen fick var och en av medlemmarna komma med en aktuell spaning från musiklivet. Vad är på gång? Både positiva och oroande trender. Senare på dagen satte sig medlemmarna i mindre grupper och fortsatte med intrikata och mer djuplodande samtal om några av spaningarna. Denna typ av fri tid, utan krav på resultat eller återredovisning, har visat sig viktig för att kunna återkoppla till saker som sagts under dagen och spinna vidare på idéer.

Sousou Cissoko under sin medlemspresentation. Foto: UTOM

De två nya medlemmarna Sousou Cissoko som är koraspelare, sångerska och projektledare samt cellisten Jacob Koranyi höll mycket uppskattade medlemspresentationer vid detta möte.

Under middagen bjöds Kungl. Musikaliska akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist in för att berätta om akademien och dess nära förhållande till UTOM. Det blev ett uppskattat samtal om akademiens strukturer, hur man har arbetat efter #metoo och den nytta och glädje akademien har haft av att knyta UTOM till sig.
Vidare höll verksamhetsledaren Max Låke ett tal för att tacka det avgående arbetsutskottet som tillsammans med personalen på kansliet har lett tankesmedjans verksamhet under den första verksamhetsperioden.

Måndagen
Den andra dagen inleddes med ett sedvanligt medlemsmöte med en rapport av vad som hänt sedan sist och val av nytt arbetsutskott för det kommande verksamhetsåret. Ny ordförande för UTOM blir Noomi Hedund.

Efter medlemsmötet gick medlemmarna ut i solen och delade upp sig i grupper för en snabb speed-dejting där de nya och gamla medlemmarna fick mötas i snabba utfrågningar om varandra.

Sångworkshop. Foto: UTOM

Vid varje UTOM-möte försöker vi bjuda in till någon form av musikalisk workshop. Den här gången kom körledaren Joakim Olsson Kruse och berättade om det spännande arbetet med att leda gosskörer och att arbeta med unga pojkars korta koncentrationsspann. Han ledde också medlemmarna i en komprimerad körsångsworkshop.

Efter lunch fick UTOM en officiell inbjudan att bli ”husockupanter” hos Uppsala Konsert och Kongress. Lena Åberg Frisk, VD för UKK presenterade sina idéer och medlemmarna började spåna på hur ett sådant engagemang skulle kunna komma att se ut.

Dagen avslutades med ett samtal om representation. Har medlemmarna ett krav på sig att representera någon vid UTOM:s aktiviteter? Känner någon ett krav på representation och återkoppling utifrån eller inifrån UTOM? Kan vi överhuvudtaget representera någon annan än oss själva? Och hur representerar vi UTOM utåt? 
Det blev ett spännande samtal om traditioner och genretillhörighet. Om stoltheten över sin tillskansade kunskap och det faktum att alla medlemmar i UTOM emellanåt känner sig som en ”underdog”. Och om strävan efter att UTOM ska kunna vara en fristad för medlemmarna att tänka fritt, att för en stund vara slippa omvärldens konkurrens och beredas möjlighet att ömsesidigt ta in, och dela med sig av, varandras kunskap, idéer och inspiration.