Inspirerande möte om kulturskoleutredningen

Unga tankar om musik medverkade idag vid ett inspirerande möte med företrädare för Svensk Scenkonst. Detta med anledning av båda våra organisationers remissarbete med den för musiklivet avgörande utredningen av den kommunala kulturskolan. UTOM-medlemmen Kristin Amparo och verksamhetsledaren Max Låke träffade Svensk Scenkonsts t.f VD Stefan Engström och projektansvariga Emily Tatlow.

Den kommunala kulturskolan är en väsentlig del av den grund som hela musiklivet vilar på. De flesta av UTOM:s medlemmar har ganska nyligen på olika sätt genomgått hela kedjan av musikutbildningar och kulturskolan är för många av landets musiker det första steget på vägen mot ett liv som utövande musiker. UTOM ser det därför som en självklarhet att på allvar granska utredningen och bidra med vår samlade kunskap.

UTOM kommer att skriva ett eget remissvar på utredningen men planerar att under arbetets gång ha kunskapsutbyte och inspirerande möten med andra aktörer i musiklivet.

I UTOM:s arbetsgrupp för kulturskoleutredningen ingår Kristin Amparo, Jonathan Wettermark och Linn Persson.

 

Fakta:
Regeringen gav den 30 april en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Med utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag ska utredaren lämna förslag och bedömningar som gäller hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Remissvar om Kulturskoleutredningen ska vara inlämnade till regeringskansliet den 15 mars 2017.

Ladda ner och läs utredningen här

Källa: Regeringskansliet